Rasoushadi

A

 1. Abhra bhasma
 2. Akeeka bhasma
 3. Agni kumara rasa
 4. Agnitundi rasa
 5. Amavatari rasa
 6. Amlapittantaka louha
 7. Amlapittantaka rasa
 8. Anandabhairava rasa
 9. Annabhedi sindura
 10. Arogyavardhini rasa
 11. Arsha kuthara rasa
 12. Arshoghni vati
 13. Aavilttholadi bhasma

B

 1. Badaraashma bhasma
 2. Balarogaantaka rasa
 3. Bhuvaneshwara rasa
 4. Bolabaddha rasa
 5. Brahmi vati
 6. Brunt kasthuribhairava rasa
 7. Brunt purnachandra rasa
 8. Bhruhat vankeshawara rasa
 9. Brunt vata chintamani rasa

C

 1. Chandanadi louha
 2. Chandrakala rasa
 3. Chantramruta rasa
 4. Chaturmukha rasa
 5. Chaturmukha chintamani rasa
 6. Chintamani rasa

D

 1. Dantodbhedha gadantaka rasa
 2. Dhatri louha

E

 1. Ekingaveera rasa

F

G

 1. Gandhaka bhasma
 2. Gandhaka rasayana
 3. Garbachintamani rasa
 4. Garbapaala rasa
 5. Godanti bhasma
 6. Grahanikapaata rasa
 7. Gulmakaalana rasa
 8.  

H

 1. Hamsa mandura
 2. Hingula bhasma
 3. Hinguleshwara rasa
 4. Hiraka bhasma
 5. Hrudayarnava rasa

I

 1. Ichhabhedi rasa

J

 1. Jaharmohra bhasma
 2. Jayamangala rasa
 3. Jwarankusha gulika

K

 1. Kamadugdha rasa
 2. Kaamini vidravana rasa
 3. Kanmada bhasma
 4. Kantha bhasma
 5. Kaphaketu rasa
 6. Kaphakuthara rasa
 7. Krimikuthara rasa
 8. Krimi mudga rasa
 9. Kukkutaanda twak bhasma
 10. Kumara kalyana rasa

L

 1. Laghumalini vasanta rasa
 2. Lakshmi villas rasa
 3. Loha bhasma

M

 1. Makaradhwaja rasa
 2. Maha jwarankusha rasa
 3. Maha lakshmi villasa rasa
 4. Maha vatavidhwamsa rasa
 5. Malla sindura
 6. Mehavajra rasa
 7. Mandura bhasma
 8. Mruganka rasa
 9. Mrutyunjaya rasa
 10. Mukta bhasma
 11. Mukta panchamruta rasa
 12. Mukta shukti bhasma

N

 1. Naga bhasma
 2. Nagarjunaabhra rasa
 3. Nashta pushpantaka rasa
 4. Navayasa louha
 5. Nityananta rasa

O

P

 1. Panaviralaadi bhasma
 2. Panchalavana bhasma
 3. Panchananara louha
 4. Piyushavalli rasa
 5. Pradarantaka rasa
 6. Pradarantaka louha
 7. Pratapalankeshara rasa
 8. Pravala bhasma
 9. Pravala panchamruta rasa
 10. Purnachandra rasa
 11. Punarnava mandura
 12. Pushpadhwana rasa

Q

R

 1. Rajata bhasma
 2. Ramarajan
 3. Rasamanikya
 4. Rasa sindhura

S

 1. Sameerapannaga rasa
 2. Sarvajwarahara louha
 3. Siddhapraneshwara rasa
 4. Siddha makaradwaja rasa
 5. Shanka bhasma
 6. Shila sindura
 7. Shrunga bhasma
 8. Shirashooladi vajra rasa
 9. Shitabanji rasa
 10. Shulagajakesari rasa
 11. Smrutisagara rasa
 12. Somanatha rasa
 13. Sptatika bhasma
 14. Saptamruta louha
 15. Srungaarabhra rasa
 16. Suthashekara rasa
 17. Suthikaabhraana rasa
 18. Suvarna vasanthamalati rasa
 19. Swarna bhasma
 20. Suvarna vanga
 21. Swarnamakshika bhasma
 22. Swasha chintamani rasa
 23. Swashakuthara rasa
 24. Swasakasa chintamani rasa
 25. Swayamagni sindura

T

 1. Taalaka bhasma
 2. Taapyadi louha
 3. Tamra bhasma
 4. Taaraa mandura
 5. Taala sindura
 6. Tankana bhasma
 7. Tarakeshwara rasa
 8. Trilokyachintamani rasa
 9. Tribhuvana keerti rasa
 10. Trivanga bhasma

U

V

 1. Varaatika bhasama
 2. Vata bhasma
 3. Vasantha kusumakara rasa
 4. Vata gajankusha rasa
 5. Vata gajendra simha rasa
 6. Vatakulantaka rasa
 7. Vatavidhwamsa rasa
 8. Vidanga louha
 9. Vidangaadi louha
 10. Vishama jwaraantaka louha

W

X

Y

 1. Yashada bhasma
 2. Yogendra rasa

Z

Secured By miniOrange